Algemene voorwaarden Autorijschool Reza

Artikel 1 – Algemeen

1.1 De rijinstructeur voldoet aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) en is in het bezit van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 2 – Lessen

2.1 Het aantal genomen lessen wordt bijgehouden op de leskaart van de leerling. Zowel leerling als instructeur zetten hun handtekening voor elke genomen les.

2.2 De les wordt volledig benut voor de leerling. De leerling wordt op de hoogte gehouden van de progressie in relatie tot het examen. De leerling volgt tijdens de lessen te allen tijde de instructies van de rijinstructeur.

2.3 De leerling heeft tijdens de lessen een geldig legitimatiebewijs bij zich.

2.4 De leerling verstrekt noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand die van invloed kunnen zijn op de rijlessen.

2.5 De leerling mag in geen geval onder invloed zijn van alcohol of drugs tijdens lessen.

2.6 De leerling heeft geen ontzegging van de rijbevoegdheid.

2.7 In geval van strijd met artikel 2.4, 2.5 of 2.6 heeft Autorijschool Reza het recht de lessen per direct te beëindigen zonder restitutie van lesgeld. In geval van schade gerelateerd aan artikel 2.4, 2.5 of 2.6 heeft Autorijschool Reza het recht om deze schade te verhalen op de leerling.

Artikel 3 – Te laat of af te zeggen lessen

3.1 De leerling staat op tijd op de afgesproken plaats klaar voor de rijles. Indien de leerling te laat is, wacht de instructeur 10 minuten op de afgesproken plaats. Indien de leerling niet binnen 10 minuten arriveert, dan wel indien er geen telefonisch contact heeft plaats gevonden tussen de leerling en de instructeur, neemt de les geen doorgang en mag Autorijschool Reza de volledige les in rekening brengen.

3.2 De leerling mag een rijles tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten. Indien de les minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, mag Autorijschool Reza de volledige les in rekening brengen.

3.3 Een afgezegde les minder dan 24 uur van te voren wordt niet in rekening gebracht in geval van een dringende reden, zoals ernstige ziekte, een ernstig ongeval of overlijden van zichzelf of een naaste.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Het aantal te betalen lessen staat vermeld op de leskaart als bedoeld in artikel 2.1. Betalingen kunnen zowel contant bij de rijinstructeur als per bank worden betaald. Bij de betaling dient de naam van de leerling duidelijk vermeld te zijn.

4.2 Losse lessen worden per keer betaald. Een pakket mag zowel in een keer als in termijnen betaald worden. De laatste termijn dient voor reservering van het praktijk examen te zijn ontvangen door Autorijschool Reza. Restitutie van betaald lesgeld is niet mogelijk.

4.3 De leerling mag een factuur vragen van het te betalen bedrag. Autorijschool Reza kan ook een factuur verstrekken in geval van gewenste betaling of betalingsachterstand.

4.4 Indien er een betalingsachterstand ontstaat, zal Autorijschool Reza eerst een factuur zenden en mondeling verzoeken om betaling. Mocht betaling alsnog uitblijven, behoudt Autorijschool Reza zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen. Kosten hiervan komen voor rekening van de leerling.

Artikel 5 – Intellectueel Eigendom

5.1 Alle aan Autorijschool Reza gerelateerde beelden en of teksten (fysiek en digitaal) zijn eigendom van Autorijschool Reza. Het is niet toegestaan dit te kopiëren, aan te passen, te vertalen, uit te geven of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 6 – Privacy

6.1 Gegevens van de leerling worden door Autorijschool Reza met zorg behandeld en slechts bewaard voor zover nodig voor de uitoefening van het bedrijf en de lessen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Autorijschool Reza is niet aansprakelijk voor schade of letsel van/aan de leerling en/of derden voor zover de verzekering deze schade niet dekt.

7.2 Autorijschool Reza is niet aansprakelijk voor het niet behalen van examens. Tevens is Autorijschool Reza niet aansprakelijk voor gereserveerde examens die buiten de schuld van Autorijschool Reza niet zijn afgelegd.